Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Organisering och ledning av ideella organisationer

Strategiskt forskningssamarbete med inriktning mot organisering och ledning av civilsamhällets organisationer

För att på längre sikt förstärka och utveckla kunskapsområdet organisering och ledning av civilsamhällets organisationer har Svenska Röda Korset, Cancerfonden, Hyresgästföreningen, Svenska Golfförbundet, Vårdförbundet och Sveriges Riksidrottsförbund tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola beslutat ingå ett sexårigt forskningssamarbete. Detta samarbete startade under 2013 och dess innehållsliga ram utgörs av nedanstående tematiska inriktningar, vilka styr de forskningsprojekt som kommer initieras och genomföras under samarbetes gång:

  • Bortom medlemmar, frivilliga och givare – framtidens engagemangsformer och deras inverkan på ideella verksamheters organisering och ledning.
  • Den ideella styrelsen – uppdrag, sammansättning, funktion och juridiska förutsättningar.
  • Ideella organisationer i gränslandet mellan stat och marknad – nya verksamheter, organisationsformer, ledningsmodeller och förändrade samhällsroller.
  • Stabilitet vs. förändring – om globala och lokala processers relation till ideella organisationers strukturer, kulturer och ideologier.

Ovanstående tematiska inriktningar har hittills konkretiserats i följande delprojekt:

Organisering och ledning av ideella organisationer i ett nytt millennium (arbetstitel)
Lärobok som ges ut av Studentlitteratur, Lund.
Status: Pågår
Ansvariga forskare: Johan Hvenmark och Ola Segnestam Larsson

Djävulen finns i detaljerna: Om managementmodeller och ideella organisationer (arbetstitel)
Status: Pågår
Ansvarig forskare: Johan Hvenmark

Volontärerna och företaget: En intervjustudie i svenska företag och ideella organisationer kring CSR och företagsvolontärer (arbetstitel)
Status: Pågår
Ansvariga forskare: Johan Hvenmark och Johan von Essen

Vem ska vara chef? Om organiseringen av förtroendevalda och chefer på lokal nivå i Vårdförbundet (arbetstitel)
Status: Pågående
Ansvarig forskare: Johan Hvenmark
Medverkande forskare: Karin Robertsson

Avhandlingsprojekt med tematisk inriktning mot framtidens engagemangsformer och den ideella styrelsen
Status: Planeras starta under 2014.
Handledare: Ej fastställt.

Jämställdhets- och mångfaldsarbete i idéburna organisationer
Status: Genomförs vintern-våren 2013-14
Ansvarig forskare: Charlotte Holgersson
Medverkande forskare: Johan Hvenmark

Gränslandet civilsamhälle – marknad: En kunskapsöversikt (arbetstitel)
Status: Planeras starta vintern 2013-14
Ansvarig forskare: Johan Hvenmark
Övriga forskare: Ej fastställt

Ideella organisationers förändrade förutsättningar i marknadslösningarnas tidevarv (arbetstitel)
Status: Genomförs under 2014 och i samarbete med ännu ej namngiven ideell organisation.
Ansvarig forskare: Johan Hvenmark och Anna Fyrberg Yngfalk

Varumärket i det civila samhället
Status: Genomförs under hösten 2014.
Ansvarig forskare: Johan Hvenmark och Andreas Linderyd.

Övergripande ansvar för samarbetsprojektet:

Namn: ekon.dr Johan Hvenmark (Ersta Sköndal Bräcke högskola)
E-post: johan.hvenmark@esh.se
Tel: 0766-365 131

Övriga medverkande i samarbetets olika delprojekt:

Namn: Charlotte Holgersson (Kungliga Tekniska högskolan)
Titel: Ekon.dr och docent i genus, organisation och ledning

Namn: teol.dr Johan von Essen (Ersta Sköndal Bräcke högskola)

Namn: ekon.dr Anna Fyrberg Yngfalk (Stockholms universitet)

Namn: fil.mag. Karin Robertsson (Ersta Sköndal Bräcke högskola)

Namn: ekon.dr Ola Segnestam Larsson (Ersta Sköndal Bräcke högskola)

Namn: doktorand Andreas Linderyd (Ersta Sköndal Bräcke högskola)

Publikationer (2013) och förestående publikationer:

Hvenmark, J. och Einarsson, T. (kommande). Beyond membership: Associational life and civic engagement in a new era.

Hvenmark, J. och Segnestam Larsson, O. (kommande). Organisering och ledning av ideella organisationer i ett nytt millennium (arbetstitel). Lund: Studentlitteratur.

Hvenmark, J. och Segnestam Larsson, O. (kommande). Förtroendevaldas syn på kunskap och lärande (arbetstitel). Centrum för Idrottsforskning.

Hvenmark, J. (2013). Business as usual? On managerialization and the adoption of the Balanced Scorecard in a democratically governed civil society organization. Administrative Theory & Praxis. Vol. 35(2).

Hvenmark, J. What do we mean by managerialism? On the conceptual understanding of corporate management influences in civil society studies. Paper accepterat till ARNOVA, 21-23 november, 2013, Hartford, Connecticut, USA.

Hvenmark, J. och von Essen, J. Corporate volunteering and welfare-state traditions: an explorative study. Paper accepterat till ARNOVA, 21-23 november, 2013, Hartford, Connecticut, USA.


Senast uppdaterad: 2017-01-24.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Pågående

mer information

Medarbetare i projektet
Johan Hvenmark med flera

Kontaktperson
Johan Hvenmark

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade