Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Mellan röst och service: ideella organisationers roll i ett föränderligt välfärdssamhälle

Projektet studerar den ideella sektorns förändrade roll i det lokala välfärdssamhället. Syftet är att med utgångspunkt i pågående förändringsprocesser analysera hur ideella organisationer som företräder marginaliserade grupper hanterar den potentiella konflikten mellan att å ena sidan företräda och bevaka sina målgruppers intressen och å andra sidan vara en effektiv ser-viceutförare på uppdrag av kommunen. De processer som avses är dels att kommuner i allt högre grad upphandlar sociala tjänster, bl a från ideella organisationer, dels att kommuner utvecklar nya metoder för inflytande och deltagande från ideella organisationer, t ex brukarråd eller samverkansforum. Målet med projektet är att bidra både empiriskt som teoretiskt till forskningen om ideella organisationers förutsättningar och funktioner inom välfärdsområdet, samt att generera ny empirisk kunskap om det civila samhället på lokal nivå. Studien är komparativ och genomförs med fallstudier i Stockholm, Göteborg och Malmö. Studien genomförs med främst kvalitativa metoder såsom dokumentstudier och intervjuer. Detta material kombineras med en kvantitativ enkätundersökning med ideella organisationer i de tre studerade kommunerna. Projektet genomförs inom tre områden av den lokala välfärdspolitiken: funktionshinder; hemlöshet och våld mot kvinnor. Förändring under 2000-talet studeras. Teoretiskt knyter projektet an till organisationsteoretiska diskussioner, dels nyinstitutionell organisationsteori, dels governanceteorier med olika former av s k mjuk reglering.

Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och pågick under tiden 2012-2014.

Projektledare var Professor Staffan Johansson vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet.

Övriga projektmedarbetare: Docent Marie Nordfeldt, Ersta Sköndal Bräcke högskola samt Professor Håkan Johansson vid Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Senast uppdaterad: 2017-10-04.

Forskningsenhet/inriktning: Institutionen för socialvetenskap – Forskning om det civila samhället
Projektstatus: Avslutat

mer information

Medarbetare i projektet
Marie Nordfeldt

Kontaktperson
Marie Nordfeldt

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade