Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Folkbildning och frivilligt engagemang

Tanken är att genomföra en uppföljnings- och fördjupningsstudie av en tidigare genomförd undersökning med en slumpvis utvald grupp folkhögskoledeltagare. Den tidigare studien genomfördes som en satellitstudie till den befolkningsstudie av det medborgerliga engagemanget i Sverige som genomfördes 2014. Ambitionen är nu att inledningsvis ställa samma frågor som de som ställs i den nationella befolkningsstudien 2019. Avsikten är vidare att komplettera den kvantitativa ansatsen med en kvalitativ del i form av fördjupningsintervjuer, både med enskilda deltagare men också med folkhögskolepersonal, styrelseledamöter/ägare m.m.

Avsikten är också att fånga var, när och hur man deltar och gör insatser men också varför. Systematiska jämförelser kommer att göras med såväl befolkningen i stort som med de som har likartade karaktäristika som folkhögskolegruppen när det gäller till exempel ålder, kön, utbildningsnivå och etnicitet. Genom den nya studiens upplägg finns det en avsikt att försöka fördjupa kunskapen om och (den eventuella) betydelsen av folkhögskoledeltagarnas medborgerliga engagemang. Utgångspunkten för hela undersökningen är att betrakta och försöka fånga folkhögskoledeltagarna som samhällsmedborgare.

Ansvarig för studien är professor Lars Svedberg

Arbetet publiceras först i en rapport som avses utkomma vid årsskiftet 2020/2021. Från denna satellitstudie har hittills följande rapporter publicerats:

von Essen, Johan & Svedberg, Lars (2018). Folkbildningen: en medborgaraktivitet bland andra. I Studiecirkeln Stellan Boozon & Jörgen Hammarin (red.). Stockholm: Arbetarnas bildningsförbund (ABF).

von Essen, Johan & Svedberg, Lars (2016). Folkbildningen – en medborgaraktivitet bland andra. Folkbildningsrådet utvärderar, no 2 2016. I Folkbildningens frihet och värde Metaperspektiv på folkhögskolor och studieförbund. Stockholm: Folkbildningsrådet.

Svedberg, Lars & von Essen, Johan (2015). Mer engagemang? Folkbildningen i det svenska civilsamhället. Folkbildningsrådets rapportserie. Stockholm: Folkbildningsrådet.

Senast uppdaterad: 2019-03-13.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade