Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kartläggning beträffande barn som har bevittnat våld inom familjen

På uppdrag av Barnrättighetsutredningen (dir. 2013:35) genomförs tre kartläggningar av barns rättigheter vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

• Barn som bevittnar våld i nära relationer.
Studien syftar till att kartlägga hur rättstillämpningen i socialtjänstens arbete med utredningar enl. 11 kap 1 § SoL stämmer överens med barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som Sverige tillträtt. I särskilt fokus för kartläggningen står barns rätt att komma till tals och hänsyn till barns bästa. Studien genomförs av doktorand Veronica Ekström.

• Stöd och service till barn med vissa funktionsnedsättningar– kartläggning av hur tillämpningen av LSS stämmer överens med barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som Sverige tillträtt.
Denna kartläggning genomförs av professor Johanna Schiratzki och syftar till att kartlägga hur rättstillämpningen av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) stämmer överens med barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt. Genom kartläggningen söks svaret på hur barns rättigheter i barnkonventionen uppfylls i tillämpningen av gällande rätt på området.

• Internationell studie
Som en del av Barnrättighetsutredningens arbete kommer en internationell studie att genomföras för att samla utländsk erfarenhet av arbete med barnkonventionen med och utan inkorporering av den i nationell rätt. I den internationella studien undersöks särskilt Norge och Finland där barnkonventionen redan är nationell lag och Danmark och Tyskland som likt Sverige inte har inkorporerat konventionen. Särskilt fokus i jämförelsen ligger på skillnader i lagstiftning och praxis men även annat arbete med barnkonventionen och dess ställning i länderna generellt. Studien genomförs av fil dr Johan Vamstad.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod:

Kontaktperson: Veronica Ekström

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning i välfärdsrätt
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade