Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att stödja närstående inom palliativ vård

syfte

Huvudsyftet med avhandlingen är att undersöka hur stöd från professionella påverkar välbefinnande hos närstående inom palliativ vård. Särskilda intresseområden är; vilka känslomässiga erfarenheter associerar vuxna familjemedlemmar med stödjande insatser från personal samt hur hälsan och välbefinnandet ser ut hos unga vuxna (16-28 år) i sorg efter förlusten av en förälder i cancer och vilken betydelse gruppstöd har haft.

BAKGRUND OCH MOTIV

Att vara närstående till någon befinner sig i livets slut är en svår upplevelse. Barn och unga vuxna som förlorat en förälder genom död tillhör en riskgrupp gällande mental ohälsa och social sårbarhet. För att kunna rikta stöd rätt behöver vi förstå behoven, vad som upplevs som stödjande och se på konsekvenserna av det stöd som erbjuds. Vår kunskap om unga vuxnas reaktioner och deras behov är sparsam. Även om behovet av specifikt designade stödjande interventioner för unga i sorg ofta nämns, är det få interventioner som hittills har utvärderats vetenskapligt, varför forskning i den svenska kontexten är brådskande.

Design & metoder

Projektet använder både kvalitativ och kvantitativmetod och baseras på intervjuer samt frågeformulär för självskattning.

BETYDELSE

Projektet förväntas ge ett viktigt kunskapstillskott när det gäller närståendes erfarenheter efter förlusten av någon i cancer och om sorgens förlopp hos unga vuxna efterlevande. Det förväntas också visa vilken betydelse stödgrupper har för unga vuxna enligt den modell som utforskas i studien. Kan vi också få en ledtråd om vilka aspekter av sorgen respektive av hälsoutveckling och välbefinnande som kan påverkas med denna relativt enkla insats vore det ett kliniskt framsteg med stor samhällsrelevans.

Senast uppdaterad: 2017-01-27.

Forskningsenhet/inriktning: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående

Läs mer om forskningsenheten

www.palliativtforskningscentrum.se

PROJEKTLEDARE

Docent Ulla Forinder, Högskolan i Gävle

projektmedarbetare

Doktorand Tina Lundberg, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Docent Mariann Olsson, Karolinska institutet

Prof. Joakim Öhlen; Göteborgs universitet

Prof. Carl Johan Fürst, Lunds universitet

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade