Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Centrum för civilsamhällesforskning – CCF

Centrum för Civilsamhällesforskning bildades 2019, men forskning om civilsamhället har långa rötter på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Genom centrumet samlas högskolans forskning och resurser till en enhet för att kunna bli en nationell och internationell spjutspets inom civilsamhälleområdet. Närmare tjugotaltalet forskare, både seniora och doktorander, är därmed verksamma inom ramen för ett av högskolans prioriterade forskningsområden.

En viktig målsättning för civilsamhällsforskningen är att bidra till den nationella och internationella forskningsfronten när det gäller samspelet mellan stat, marknad, civilsamhälle, familj och individ. Vi ska bidra med kunskaper om medborgarnas engagemang i den svenska välfärdsstaten. Att det specifika svenska sociala kontraktet kommer att stå under omförhandling utgör en viktig utgångspunkt. Det svenska sammanhanget utgör också utgångspunkt för studier av tillit och filantropi.

Forskare knutna till Ersta Sköndal Bräcke högskola har sedan början på 1990-talet bedrivit banbrytande forskning om det svenska civilsamhället. Den institutionella ramen för denna verksamhet var först Sköndalsinstitutet där fokus låg på frivilligt socialt arbete - de sociala insatser som bedrivs av ideella och frivilliga organisationer.

Senare har intresset kommit att utökas till att omfatta civilsamhället i vidare betydelse. Med detta menas den brokiga mångfald av föreningar, sällskap och organisationer som varken är en del av den offentliga sektorn eller marknadssamhället och vars syften varierar påtagligt från uttalad politisk verksamhet till social välgörenhet och icke-vinstdrivande ekonomisk företagsamhet.

Vi studerar det individuella engagemanget och organisationer inom det civila samhället. En gren som är under stark framväxt är studier kring organisering, ledarskap, mervärde, ideologi och resultat inom ramen för det civila samhället. Inte minst handlar det om studier kring välfärdsproduktion som bedrivs av organisationer inom civilsamhället. Det globala och lokala civilsamhället, det transnationella civilsamhället, givande i en global värld, det flerreligiösa samhället med internationella kopplingar, stad och land är områden där vi redan bedriver forskning inom och kommer att ytterligare fördjupa.

Flervetenskaplig forskning i en internationell miljö
Forskargruppen har sedan starten varit flervetenskaplig och det är en unik och viktig styrka. Gruppen har kompetens inom såväl samhällsvetenskap som humaniora, vilket gör att forskningen får ett ämnesdjup och en bredd. Forskarna kommer från vetenskaper som företagsekonomi, historia, idéhistoria, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, teologi och etik. Forskningen på högskolan är dämed utpräglat flervetenskaplig, något som speglar detta forskningsfälts rötter i ett flertal vetenskapliga traditioner med skiftande metod- och teoribildningar. Varje forskare har nätverk inom sitt ämne, både nationellt och internationellt, och forskningsfronten är ofta internationell.

Vid sidan av forskningen bedrivs undervisning på såväl doktorand- som masternivå, samt uppdragsutbildningar riktade till det civila samhället. Högskolan har forskarutbildningsrättigheter inom området Människan i välfärdssamhället med fördjupningsämnet: Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Men forskargruppen har en ambition att nå ut även till en bredare publik genom att publicera artiklar i tidningar, delta i massmediala debatter och hålla föredrag i mer offentliga sammanhang. Vidare upprätthålls relationer inte enbart till andra akademiska institutioner utan också till civilsamhällets egna organisationer.

Senast uppdaterad: 2020-01-10.

Centrum för civilsamhällesforskning
Kontakt: Magnus Karlsson

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade