Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att skriva

Nedan kan du läsa om vetenskapliga artiklar, plagiat, upphovsrätt och referenshantering.

Institutionernas skrivanvisningar till studentuppsatser finns på It's learning 

Om vetenskapliga artiklar

Den senaste forskningen hittar man ofta i artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Att en tidskrift är vetenskaplig innebär att den är granskad. Detta kallas för peer review och betyder att artiklar granskas av ämneskunniga personer innan de publiceras för att garantera att artiklarna håller tillräcklig vetenskaplig kvalitet.

Läs mer:

KIB:s Vad är en vetenskaplig artikel.

Linnéuniversitetet har producerat en kort video som heter Vetenskaplig artikel.

Kontakta högskolebiblioteket om du har frågor.

Källkritik

Var källkritisk när du läser en text. Gör alltid en bedömning av innehållet och om de slutsatser som dras är korrekta och bygger på tillförlitliga fakta. Detta gäller särskilt när du använder dig av andras forskningsresultat när du skriver en egen text, t.ex. en uppsats. Det är ditt ansvar att se till att informationen du inhämtar kommer från tillförlitliga källor.

Här kan du se bibliotekets film om källkritik

plagiat

Plagiat är både att kopiera någon annans text rakt av och att framställa någon annans resultat, tankar och slutsatser som om de vore sina egna, genom att till exempel inte ange vem som är upphovsperson eller varifrån man hämtat materialet. Plagiat kan gälla såväl text som annat material som t.ex. en bild, figur eller ett diagram.

För att undvika plagiat är det viktigt att alltid ange korrekta referenser. Ett referenshanteringsprogram kan hjälpa dig att samla, organisera och hitta dina referenser. Läs mer nedan om referenshanteringsprogrammet Zotero som används på högskolan.

För mer information om plagiat se denna Plagiathandbok.

Kontakta högskolebiblioteket om du har frågor.

Upphovsrätt

Upphovsrättslagen skyddar litterära och konstnärliga verk. Skyddet för upphovsrätten uppkommer automatiskt när verket skapas och gäller i 70 år efter upphovspersonens död. Upphovsrättslagen ger varje upphovsperson två typer av rättigheter, ekonomiska och ideella.

Det är tillåtet att citera ur verk utan att be upphovspersonen om tillstånd. När du citerar måste du dock göra det på ett korrekt sätt och följa den formalia som gäller vid vetenskapligt skrivande.

Det är inte tillåtet att använda bilder, fotografier, teckningar, tabeller, figurer, kartor, grafisk design etc. utan att fråga upphovspersonen. Om du hittat t.ex. en figur som du vill använda i ditt eget arbete räcker det inte med att referera till var du hittat den. Du måste kontakta upphovspersonen och be om tillstånd för att få använda den.

Kontakta högskolebiblioteket om du har frågor.

Referens enligt Apa-systemet

När man skriver en text och använder sig av material skrivet av någon annan är det nödvändigt att ange en referens. Utelämnas referensen har man plagierat vilket inte är tillåtet. Återges stycken av någon annans text ordagrant är det nödvändigt att återge detta i form av ett citat. Angivna referenser gör det möjligt för läsaren att lätt kunna hitta de verk som det refereras till och därmed kan läsaren kontrollera att referenserna stämmer.

Hur en referens ska se ut och vilka uppgifter som ska inkluderas beror dels på vilket referenssystem som används och vilket sorts verk det hänvisas till. Vid institutionerna för socialvetenskap respektive vårdvetenskap samt S:t Lukas utbildningsintitut vid Ersta Sköndal Bräcke högskola är det APA-systemet som används. APA står för The American Psychological Association.

Nedanstående guide är anpassad för Ersta Sköndal Bräcke högskola.

APA-guide 7 för Ersta Sköndal Bräcke högskola , 930 kB.
APA-guide 6 för Ersta Sköndal Bräcke högskola , 990 kB.

APA-referenser från databaser , 740 kB.

Kontakta högskolebiblioteket om du har frågor

Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram används för att samla referenser, utforma källhänvisningar och litteraturlista. Om du använder ett referenshanteringsprogram slipper du skriva referenser manuellt och minskar risken för att ha ofullständiga eller felaktiga referenser när du färdigställer din uppsats. Det finns många fördelar med att använda ett referenshanteringsprogram. Referenser från olika databaser samlas på ett ställe, programmet kopplas till ett ordbehandlingsprogram så att referenserna lätt kan infogas i texten och en litteraturlista skapas automatisk i slutet av ditt textdokument.

Zotero

Zotero är ett gratis referenshanteringsprogram vilket innebär att du kan använda det även efter att du har slutat på högskolan.

Guide ladda ner Zotero till egen dator , 230 kB.

Kompletterande guide för nedladdning till Mac , 124 kB.

Högskolebibliotekets guide till Zotero , 2 MB.

EndNote

Högskolans personal erbjuds referenshanteringsprogrammet EndNote. För att få EndNote installerat kontakta IT.

Guide till EndNote 20 , 2 MB.

Guide till EndNote X8 , 3 MB.

Läs mer om EndNote

Kontakta högskolebiblioteket om du har frågor.


Senast uppdaterad: .

Vill du få hjälp i ditt akademiska skrivande?

Läs mer om högskolans skrivstöd.


programvaror som hjälpmedel

Som student har du tillgång till programvaror som hjälpmedel i dina studier.

Programvarorna kan till exempel hjälpa dig att få texter upplästa med hjälp av talsyntes och att skapa tankekartor. Det finns också program som kontrollerar stavning och omvandlar tal till text.

Läs mer om programvaror som hjälpmedel.


Tips på användbara appar i dina studier , 351 kB.Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade