Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Socialt arbete i våldsbejakande miljöer
- med våldet som utgångspunkt      

Den här kursen handlar om att förstå och arbeta med konsekvenserna av att unga människor rekryteras till våldsbejakande miljöer. Utgångspunkten för kursen är våldets dimensioner i relation till den sociala oro som kan hänföras till våldsbejakande extremism, radikalisering och organiserad brottslighet. Kursen riktar sig till dig som arbetar med dessa frågor i din vardagspraktik. Kursen är indelad i fem övergripande teman. I det första behandlas forskning om vad som utmärker våldbejakande miljöer samt skillnader och likheter mellan våldsbejakande extremism och organiserad brottsliget. I kursens andra tema tar vi upp hur våldsbejakande miljöer kan uppstå. Därefter diskuteras varför unga söker sig till dessa miljöer.
Att möta unga personer med våldsbejakande sympatier och uttryck kan vara en professionell utmaning. Kursens fjärde tema handlar därför om professionellt förhållningssätt i mötet med dessa personer.
För att arbeta effektivt med unga på väg in, som redan är aktiva i, eller på väg ut ur våldsbejakande miljöer behövs samverkan vilket är kursens femte tema. Här behandlas hinder, möjligheter och lagstöd som rör samverkan mellan olika myndigheter och informationsdelning. Inom temat behandlas även samverkan mellan det offentliga och civilsamhället. I kursen lyfts olika sidor av civilsamhället fram som en förebyggande och främjande kraft men också dess dilemman och utmaningar.
I kursen behandlas även konkreta arbetssätt som haft framgång i arbetet med att förebygga och minska rekrytering till våldsbejakande miljöer likväl som exempel på arbetssätt med dem som lämnar sådana miljöer samt deras anhöriga. 

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig inom socialtjänsten, skolan och frivilligorganisationer i vars arbetsuppgifter prevention, hemvändar- och avhopparverksamhet i relation till våldsbejakande miljöer ingår.

Förkunskapsnivå

Det är en fördel om kursdeltagaren har arbetsuppgifter som ligger i linje med kursens innehåll för att kunna tillgodogöra sig innehåll och bidra med egna erfarenheter.  Inga förkunskaper krävs i övrigt. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Kursinnehåll

Kursen har teoretisk och praktiknära grund för kunskapsinhämtning.   Nedan följer några exempel på moment som kommer att belysas:
- våldets sociala dimensioner,
- vad utmärker olika våldbejakande miljöer i historiskt och teoretiskt perspektiv,
- kunskap om dem som rekryteras och hur kan vi upptäcka dem,
- professionellt bemötande av unga personer med våldsbejakande sympatier och uttryck,
- samverkan mellan myndigheter, regler för informationsdelning och rättsligt ramverk,
- den lokala nivåns betydelse i det förebyggande arbetet,
- skolan som arena,
- civilsamhället som förebyggande resurs,
- arbetssätt med åtvändare/avhoppare och deras anhöriga.

Undervisningsformer

Den pedagogiska grundsynen tar sin utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter av att arbeta med konsekvenser av ungdomar i våldsbejakande miljöer.  Dessa erfarenheter varvas under kursen med teoretiska utblickar och reflektioner både i grupp och individuellt. Mellan de fysiska kurstillfällena sker självständiga obligatoriska arbetsuppgifter via högskolans webbaserade lärplattform. I lärplattformen publiceras inspelade föreläsningar och övriga kursrelaterade dokument. Utöver sedvanliga studier ingår även tid till nätverksbygge och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

 

Senast uppdaterad: 2018-07-10.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25
Utbildningsstart: VT19
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Hösten 2018
Sista ansökningsdag: Hösten 2018


Kontakt

Studierektor
Maria Ingemarssonöppnas i nytt fönster
Telefon: 076-636 50 12
E-post: maria.ingemarsson@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade