Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Migration och det professionella mötet

(Utförlig information och anmälningsblankett finns som pdf-fil i det blå fältet till höger)

- Kulturella, sociala, religiösa perspektiv och metoder

Under 2000-talet har ca 680 000 personer sökt asyl i Sverige. Närmare 30 % av dem har kommit de senaste två åren, med en topp 2015 med nästan 163 000 asylsökande. Sedan de nya riktlinjerna infördes i samband med flyktingöverenskommelsen hösten 2015 har förutsättningarna för det professionella mötet avsevärt förändrats, där insatser för att både integrera respektive att förbereda för en utvisning innebär svåra etiska dilemman som
kräver en fördjupad kunskap hos de professioner och myndigheter som möter asylsökande. Även ensamkommande flyktingbarn och utsatta och ibland tiggande EU-migranter är grupper som svenska myndigheter har svårigheter att utforma relevanta insatser för. Även de teorier och metoder som tidigare präglat den svenska välfärdsstaten och dess institutioner står inför stora utmaningar som kräver nytänkande. De skeenden vi ser i Europa och Mellanöstern kommer att
påverka Sverige för lång tid framöver.

De olika professioner och andra engagerade som berörs av dessa händelseförlopp behöver
vara delaktiga och bidra till metodutveckling på såväl individ-, grupp-, som strukturellt nivå. Yrkesverksamma inom en rad olika fält möter i dag vuxna och barn som bär med sig både direkta och indirekt trauman som påverkar individens anpassningsmöjligheter. Ökande krav på snabb integration av dessa människor i det svenska samhället, och på arbetsmarknaden, innebär inte endast att bistånd ges med fokus på materiellt stöd och fysiskt omhändertagande – yttre behov. Minst lika viktigt är att se till de inre behoven, som när de möts på ett adekvat sätt kan skapa trygghet och stabilitet som i ett nästa steg skapar förutsättningar att bättre klara av olika anpassningskrav. Andra grupper väntar på besked om utvisning, där det rapporteras om självmordsförsök bland ensamkommande och stora psykiska påfrestningar för alla inblandade.

I föreliggande utbildning är ett övergripande syfte att skapa förståelse för, kunskap om och metoder för att bättre kunna möta dessa gruppers både yttre och inre behov.

Ersta Sköndal högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning med Dr Riyadh Al-Baldawi, docent i psykiatri med transkulturell orientering, och Johan Gärde, socionom, fil dr och docent i religionssociologi, som kursansvariga.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till anställda inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, lärare och annan skolpersonal, verksamma inom asylboenden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter samt personal inom civilsamhällets organisationer som arbetar med flykting- och migrationsfrågor.


Kategori: högskoleutbildning, migration, profession, Ersta Sköndal Bräcke högskola, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2017-05-10.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2017-09-21
Ort: Campus Ersta (Stockholm) Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2017-08-18

Kontakt

Studierektor
Ulf Hammare
Telefon: 08:555 051 09
E-post: ulf.hammare(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade