Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Grundläggande socialrätt i den sociala barnavården - rättssäkerhet och kvalitet

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i 3 kap samma dokument. I Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård; SOSFS 2014:7 (S) regleras behörighet för dem som arbetar inom den sociala barn och ungdomsvården. Bland annat krävs högskolepoäng i juridik motsvarande minst 30 högskolepoäng. Ersta Sköndal Bräcke högskola AB, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning som uppfyller kraven. Utbildningen pågår under två terminer, och är förlagd till Stockholm. Utbildningen ges delvis på distans med 8 fysiska kursträffar, heldagar, 9.00–16.00.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till yrkesverksamma socialsekreterare som saknar formell kompetens inom socialrätten, men även sökande som vill uppdatera sina kunskaper är välkomna till kursen.

Kursinnehåll

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om socialrätten och annan lagstiftning, rättspraxis och dess tillämpning i uppdraget som socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Kursen behandlar frågor om rättssäkerhet i beslut och beviljade insatser, dokumentationskrav, samband mellan rättssäkerhet och kvalitet, ansvar och befogenheter, socialt synsätt, värdegrunder, etik och bemötande. Utbildningen innehåller aktuell lagstiftning
och rättspraxis med särskilt fokus på LVU, Sol, LSS, sekretesslagstiftningen och annat relevant regelverk samt brytpunkten mellan dessa. Några av kursens huvudmoment är:

  • Juridisk metod och icke-jurister som rättstillämpare
  • Utredning – från ax till limpa
  • Dokumentation
  • Rättsliga förutsättningar för samtal med barn
  • Sol/LSS - relation och kollision
  • Att använda tvång - LVU och samtycke, umgängesbegränsningar och undanhållande av
    vistelseort
  • Barn som bevittnat våld
  • Boende utanför hemmet

Undervisningsformer

Utbildningen ges i form av föreläsningar, seminarier, reflektioner och övningar. Åtta kursmoment är webbaserade i högskolans lärplattform. Den webbaserade delen innehåller självstudier av
litteratur utifrån arbetsuppgifter som publiceras på plattformen. Studietakt är ¼-fart i utbildningssystemet. Utbildningens innehåll har en tydlig koppling till arbetet inom den sociala
barn- och ungdomsvården.

Senast uppdaterad: 2017-02-02.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Våren 2018
Ort: Campus Ersta (Stockholm) Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Hösten 2017
Sista ansökningsdag:

Kontakt

Studierektor
Susanne Björk
Telefon: 08:555 051 04
E-post: susanne.bjork(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade