Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Sorgens uttrycksformer i praktik, teori och forskning
- grundläggande utbildning i att möta sorg

(Utförlig information och anmälningsblankett finns som pdf-fil i det blå fältet till höger)

Vår syn på och förståelse av vad sorg är liksom vårt sätt att hantera sorg har länge påverkats av traditionell psykologisk teoribildning och framför allt kristeorier. Människors egna berättelser om erfarenheter och upplevelser av förluster och sorg har kommit att få en allt mer framskjuten plats i media, på internet, och inte minst i olika självbiografiska verk. Dessa berättelser visar - i likhet med en rad forskningsstudier - att traditionella teorier inte kan förklara den variation av reaktioner på och upplevelser av sorg som människor erfar. Erfarenheter visar också på svårigheter att få ett bra stöd och bemötande. Under de senaste decennierna har kunskapen om och teoribildningen kring sorg utvecklats väsentligt. Denna kurs har som syfte att ge ökad kunskap om och förståelse för sorg och på vilka olika sätt sorgen kan ta sig uttryck. Kursen tar upp aktuella teorier och modeller kring sorg och belyser dessa också utifrån genus- och tvärkulturella perspektiv. Vidare behandlas bemötande av människor i sorg. Kursen består i att deltagarna med utgångspunkt i sina erfarenheter ska kunna integrera ny kunskap om olika teorier och perspektiv på sorg i den egna praktiska verksamheten. Möjlighet kommer att ges för reflektioner kring egna värderingar, normer och attityder i relation till sorg och förluster.
Kursansvarig är Anna Whitaker, socionom och docent i socialt arbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till personer som i sitt yrke mötet människor i sorg och kris. Det kan vara kommunens boutredare, biståndsbedömare, socialsekreterare, hemtjänstpersonal, föreståndare, sjuksköterskor och undersköterskor, präster, diakoner, personal från begravningsbyråer m.fl.

Förkunskapsnivå

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Lämplig förkunskapsnivå är en akademisk grundexamen inom beteendevetenskap om 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare poängsystem) eller motsvarande, samt minst tre års arbetserfarenhet efter examen.

Kursansvarig

Anna Whitaker, socionom och docent i socialt arbete.


Kategori: sorg, bemötande, vidareutbildning, kompetensutveckling, påbyggnadsutbildning, socionom, diakon, präst

Senast uppdaterad: 2017-02-03.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2017-10-18
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag:
Sista ansökningsdag: 2017-09-15

Kontakt

Studierektor
Susanne Björk
Telefon: 08:555 051 04
E-post: susanne.bjork(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade