Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Internationalisering på sjuksköterskeutbildningen

Om utlandsstudier

Studentutbyte är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Förutom att kunna lära känna nya kulturer och få nya vänner är det en värdefull merit när du söker jobb. Ersta Sköndal Bräcke högskola har som policy att teckna avtal med skolor som har utbildnings- och forskningsaktiviteter som ligger nära de som vi själva har. Avtalen innebär att du som student tillbringar viss överenskommen tid vid det utländska lärosätet eller praktikplatser. Inom Norden är tiden minimum 6 veckor. I Europa och övriga delen av världen ligger tiden mellan 12 och 15 veckor. Du åker i termin 4 eller 6 på praktik eller också åker du i termin 5 i samband med att du skriver din uppsats.

Ansökan för utlandsstudier/stipendium

Hur söker jag?

Ansökan ska vara inlämnad den 1:a mars respektive 1:a oktober, ca 1 år innan planerat utbyte. Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten här på hemsidan. Skriv också en A4-sida om dig själv inklusive ett LADOK-utdrag som du skickar till institutionssekreterare Lottie Löfvander.

Krav för att söka

 • Du är svensk/nordisk medborgare, medborgare i ett EU-land eller innehar permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • Du har studerat minst ett år vid Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Du har inte tidigare fått ett Erasmus-stipendium
 • Du har inte samtidigt ett annat EU-stipendium
 • Studierna vid värduniversitetet ska fullt ut kunna tillgodoräknas i din examen
 • Studierna ska ske på heltid i minst 3 månader och upp till ett läsår.
 • Du ska vara godkänd i alla kurser/kursmoment

Stipendier och länder

Norden

Institutionen för vårdvetenskap har avtal med alla nordiska länder.

Nordplus är ett utbytesprogram för studerande och lärare vid universitet, högskolor och andra postgymnasiala utbildningar. Programmet har till syfte att vitalisera och stärka det nordiska utbildningssamarbetet.

Samarbetet inom Nordplus bygger på nätverk mellan utbildningsenheter runt om i Norden.

Ersta Sköndal Bräcke högskola deltar i två nätverk

Norddiakoni    

Danmark, Finland och Norge
Läs mer om Norddiakoni
 
Nordkvist

Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island och Norge

Läs mer om Nordplus härlänk till annan webbplats.

Europa

Socrates är EU:s övergripande utbildningsprogram. Här ingår Erasmus med syfte att öka mobiliteten bland studenter. Samarbetet inom Erasmus bygger på bilaterala avtal mellan deltagande universitet och högskolor.

Erasmus-stipendier ges för heltidsstudier. Stipendiet skall ses som ett bidrag till de kostnader som uppstår i samband med utlandsvistelsen och beloppens storlek varierar beroende på antalet studenter.

Samarbetspartners

 • Italien, Università di Padova
 • Skottland, Glasgow Caledonian University
 • Norge, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo
 • Spanien, San Sebastian

Fler stipendier och länder

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett program för lärare och studenter på högskolans grundnivå och avancerad nivå och syftar till att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer.

I dagsläget har vi inga partners men vi arbetar på det.

MFS

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till studenter på högskolans grund- och avancerade nivå som vill samla material till sitt examensarbete eller motsvarande i ett utvecklingsland. Stipendiet är upp till 27000 kr per student. Instrumentet för detta är ett resestipendium som är ett bidrag till att en fältstudie kan genomföras. Den studerande ges möjlighet att under minst två månader i fält studera frågor som är relaterade till den globala utvecklingsprocessen, dvs belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.

Giltiga länder för MFS-studier är de av OECD:s biståndskommittée (DAC) definierade som utvecklingsländer.

Mer om MFS hittar du härlänk till annan webbplats.

Innan du reser deltar du i en förberedelsekurs under två dagar som behandlar utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation. Anmälan sker via portalen www.mfs.nulänk till annan webbplats.

Titta även på UD:s reserekommendationer www.regeringen.selänk till annan webbplats.

Free mover - att åka ut på egen hand

Om du hellre vill åka till någon annan plats än de som Ersta Sköndal Bräcke högskola har utbyte eller avtal med finns det möjlighet att åka på egen hand. Att studera som Free mover innebär i allmänhet mycket arbete och du måste vara ute i god tid, minst ett år. Du tar själv kontakt med det universitet eller den enhet du vill studera vid. Utbytets lämplighet bedöms av skolans koordinator och studierektor.

Att tänka på

Läser eller gör du praktik som en del av din utbildning utomlands måste du ta reda på hur du får användning för dina studier i Sverige. Kontrollera med din institution om du kan få dina studier tillgodoräknade som en del av utbildningen och att du kan få utförliga dokument avseende genomgångna studier.

Studiemedel

Det är tillåtet att ta med sig studiemedel utomlands. CSN beviljer studiemedel som anpassas till kostnadsnivån i landet. Du kan söka extra studiemedel för t ex resekostnader och försäkringar. Inom utbytesprogrammen Nordplus, Erasmus och Linneus-Palme betalas inga terminsavgifter.

Mer information på CSN:s hemsida.

 • Lychnis kostnadsfri hjälp med att hitta stipendier
 • SYO-guiden: Stipendier och studiefinansiering (Allmänna stipendier, hur man söker stipendier, utlandsstipendier mm)
 • Stöd&Stipendier (hjälper till att finna stipendier. Tar ut en avgift. Finns på Internet)
 • Stipendiekonsultens hemsida (Ger råd och informerar om stipendier)
 • Svenska Institutet, SI (Har som en del i sitt arbete att ge stipendieinformation)
 • Vårdförbundet

Information om stipendier kan du hitta i följande böcker

 • Kulturfonder i Sverige (1993)
 • Alla dessa fonder och stiftelser (1985)
 • Fonder och stipendier i Sverige (1995/96)
 • Stipendiehandbok för kvinnor (Carstensen, Gunilla, 1994, boknr 523464, Brombergs förlag)
 • Stipendieguiden: 2000 stipendier att söka i Sverige och utomlands (1995/96)
 • Sora fondboken: 3000 olika stipendier (1995)
 • Stipendier för studier och forskning utomlands/Svenska institutet (1996)
 • Världen som universitet – tips och råd…. (1994)

Före resan

När du är antagen

 • Gå igenom kurskraven med koordinatorn
 • Registrera dig för utlandsstudier i LADOK innan avresan
 • Sök studiemedel i god tid
 • Kontakta kursledaren för genomgång av kurskrav och vad som ska göras vid hemkomst t ex studieuppgifter, presentationer etc
 • Kontrollera att du kan genomföra och examinera obligatoriska moment som  katastrofmedicin, perioperativ vård, läkemedelsräkning, författningskunskap, slutexamination beroende på när utlandsvistelsen sker
 • Bankkort. Ett betal- eller kreditkort kopplat till ett konto i Sverige.
 • Lämna fullmakt hemma för eventualiteter (bank, post, CSN osv)
 • Ta reda på behov av vaccinationer och meddela insitutionens koordinator. Institutionen betalar om du kommer med kvitto.
 • Tar du medicin är det viktigt att du tar med dig tillräcklig mängd och att den är tillåten i landet.
 • Giltigt pass under hela utlandsvistelsen. Vid mer än tre månaders studier i EU-land söker du uppehållstillstånd hos den lokala polismyndigheten snarast möjligt efter ankomst.
 • Boka resan i god tid. CSN besvarar frågor om lån till resa.
 • Ta del i Internationella gruppens arbete

Erasmus

Ersta Sköndal Bräcke högskolas Erasmuskod är SFARSTA01.

Du måste fylla i ett Learning Agreement tillsammans med koordinatorn.

MFS

Giltiga länder för MFS-studier är de av OECD:s biståndskommittée (DAC) definierade som utvecklingsländer.

Innan du reser deltar du i en förberedelsekurs under två dagar som behandlar utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation. Anmälan sker via portalen www.mfs.nulänk till annan webbplats.

Titta även på UD:s reserekommendationer www.regeringen.selänk till annan webbplats.

Studiemedel

Det är tillåtet att ta med sig studiemedel utomlands. CSN beviljer studiemedel som anpassas till kostnadsnivån i landet. Du kan söka extra studiemedel för t ex resekostnader och försäkringar. Inom utbytesprogrammen Nordplus, Erasmus och Linneus-Palme betalas inga terminsavgifter.

Mer information på CSNs hemsida.

Under utlandsvistelsen

Rapportering från studieorten

Meddela bostadsadress till heminstitutionens koordinator på snart som möjligt efter anskomst. Rapportera några gånger under vistelsen hur studierna fortlöper.

Tillgodoräknande

Om din studieplan förändras, kontakta heminstitutionens koordinator. Detta för att studierna ska kunna behömas och tillgodoräknas vid hemkomsten. Se till så du får blankett ifylld angående studiernas genomförande ev Learning Agreement ifyllt och signerat.

Att vara ambassadör

Var en god ambassadör för Ersta Sköndal Bräcke högskola. För högskolans fortsatta samarbete med vårduniversitetet/enheten är det viktigt att du klarar dig väl både studiemässigt och socialt. Delta i internationella aktiviteter på värduniversitetet. Tag med broschyrer etc om Sverige, Stockholm och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Efter hemkomsten

MRSA-prov

Alla studenter måste ta ett MRSA-prov direkt efter hemkomst. Kontakta Studenthälsan

Kurskrav

Studieuppgifter från utlandspraktiken lämnas till kursledaren för bedömning
Eventuellt presentation i egen kurs enligt överenskommelse med kursledaren
Eventuellt genomförande och examination av obligatoriska moment som katastrofmedicin, perioperativ vård, författningskunskap, slutexamination
Tillgodoräknande

Lämna in betyg och tillgodoräknandeblanketter till kursledare, koordinator och LADOK-ansvarig.

Reserapport

De erfararenheter du gör utomlands är mycket värdefulla för kommande utresande studenter och det är därför viktigt att du skriver din reserapport så fort som möjligt. Den ska lämnas in till Institutionssekreteraren som publicerar den på hemsidan. Du som rest på MFS-stipendium skriver på engelska och måste även registrera din reserapport och din uppsats på Universitet- och högskolerådets hemsida. För mer information se härlänk till annan webbplats.

Mall för reserapporter
Anvisningar till mallen för reserapporterWord

Utvärdering

De studenter som studerar på något av våra avtalsuniversitet ska också fylla i en utvärderingsrapport som finns att få hos koordinatorn.

Presentation på Internationellt Forum

Institutionen för vårdvetenskap har Internationellt Forum någon gång per termin som är öppet för alla studenter och lärare. Där förväntas du presentera dina erfarenheter av utlandsperioden.

Senast uppdaterad: 2017-04-12.

Dokument

Ansökningsblankett för utlandsstudier läggs ut i lärplattformen


Reserapport

Efter hemkomsten skriver du en reserapport. Exempel:

Reserapport från Norge VT 2015

Kontakter

Koordinator för internationaliseringen

Åsa Kneck

Handläggare internationalisering

Jonna Cannelin

Studierektor

Åsa Berglund

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade