Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Charlotte Engel

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Titel:

Teol. dr

Telefon:

08-555 050 60 

Telefon 2: 076-895 44 37

Fax: 08-555 050 60

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

forskningsinriktning

Charlotte Engel är Teologie doktor och disputerade i religionssociologi vid Uppsala universitet år 2006.

Charlotte Engel har som ett huvudsakligt forskningsintresse socialt inriktade organisationer inom det civila samhället, bland annat hur företrädare för organisationerna i policydokument, projektansökningar och annat å ena sidan beskriver verksamheter, projekt och insatser riktade mot framför allt utsatta grupper i samhället, och hur sådana ansatser, syften och mål å den andra realiseras – eller inte realiseras i organisationernas praktiska arbete.

Charlotte Engel har exempelvis i sin avhandling studerat relationen mellan en kyrklig retorik på nationell nivå och diakonal praktik i lokala församlingar. Medan retoriken på nationell nivå beskriver Svenska kyrkans diakonala uppdrag i termer av ett radikalt socialt uppdrag som såväl i ord som i handling står på de i samhället mest utsatta och marginaliserade människornas sida, riktas församlingarnas fokus mot andra, och mer resursstarka grupper i samhället. Charlotte Engel förklarar detta glapp men också vilka effekter det kan få för Svenska kyrkan i framtiden, bland annat mot bakgrund av en religionssociologisk analys som knyter an till José Casanovas teorier om "private" och "public religion".

Övrigt

Charlotte Engel har varit verksam vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan år 2000. Mellan åren 2000 och 2012 arbetade hon som forskare vid Avdelningen för forskning om det civila samhället och är därefter anställd vid Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi. Charlotte Engel har genomfört ett stort antal studier.

Nämnas kan studier som berör Svenska kyrkans diakonala arbete;
Öppen diakonal verksamhet inom Uppsala stadsmission (2014)
Utredningar om de diakonala behoven inom Svenska utlandskyrkan (2011, 2013)
Longitudinell studie av den diakonala utvecklingen i Farsta församling (2000, 2012)
Inventering av diakonin inom Svenska kyrkan (Bromander, Engel & Linde, 2001)
Diakonala inventeringar av församlingsdiakonal verksamhet (1997-2003)
Socialtjänstens förväntningar på den diakonala verksamheten i sex pastorat inom tre stift (1997)

Utöver genomförda studier har Charlotte Engel även varit medförfattare i olika antologier (1999, 2003, 2006, 2012).
Hon har skrivit en licentiatsavhandling om Svenska kyrkans diakonala arbete (2002) och en avhandling i religionssociologi om Svenska kyrkans diakonala arbete (2006) samt en metodbok för diakonala inventeringar (2002).

Nämnas kan också studier som berör frågor om hemlöshet;
Pelarbackens verksamhet för hemlösa, en utvärdering av samlokalisering, samverkan och samtidighet mellan Enheten för hemlösa, Uppsökarenheten och Ersta sjukvårdsmottagning (Engel & Nordfeldt, 2014)
Stockholms Stadsmission och reparativ rättvisa som en metod i organisationens arbete med hemlösa (2009)
Hemlöshet - många ansikten mångas ansvar? En uppföljande studie av ansökningar om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden (2009)
Erstabacken, ett medicinska boende för svårt sjuka och döende hemlösa (2008)
Stockholms Stadsmissions projekt för skuld och budgetrådgivning (2001)

Nämnas kan även studier som berör ungas situation;
Medredaktör forskningsantologi om Fryshuset (under utgivning)
Samverkan offentlig – ideell sektor runt ungas fria tid (2012)
Studier av Fryshuset (2008, 2009)
Studier av Berghagagården HVB – hem för flickor (2000, 2001, 2002)

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-05-22.

Pressbild

Charlotte Engelöppnas i nytt fönster

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Petter Strömberg om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade