Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Anne-Lie vainik

Anne-Lie Vainik

Institutionen för socialvetenskap, Uppdragsutbildningsenheten

Titel:

Fil dr, studierektor

Telefon:

076-636 50 12 

Fax: 08-555 051 65 (Sköndal)

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Forsknings- och undervisningsområden

Anne-Lie Vainik är socionom och disputerad i socialt arbete vid Linnéuniversitet i Växjö. Sedan 1997 har hon ägnat sig åt det sociala arbetets praktik med unga lagöverträdare och unga brottsoffer. På Institutionen för socialvetenskap har Anne-Lie arbetat som adjunkt, amanuens, studiekonsulent, forskningsassistent studierektor och biträdande prefekt, samt haft kursansvar för praktik- och juridikkurserna på socionomprogrammet. För närvarande är Anne-Lie verksam vid Ersta Sköndal Bräcke högskolas uppdragsutbildningsenhet men forskar, undervisar och handleder uppsatser även vid institutionen för socialvetenskap.

Anne-Lie har undervisat i juridik med fokus relationen straffrätt och socialrätt inom påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Som forskningsassistent har Anne-Lie ur ett organisationsteoretiskt perspektiv studerat samverkan mellan socialtjänst, polis och skola när barn riskerar att fara illa. Som forskningsassistent har hon studerat nationella och internationella bedömningsinstrument för arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd, samt social utsatthet med fokus på kommuners arbete och förhållningssätt till hemlöshet och bostadslöshet.


Aktuell forskning

Anne-Lie disputerade 2017 med sammanläggningsavhandlingen ”Polisanmälningar i grundskolan”.

Avhandlingen fokuserar skolrelaterade polisanmälningar med utgångspunkt från anmälningar som rör barn som inte uppnått straffbarhetsåldern 15 år. De anmälda brott som ingår i studien är misshandel, olaga hot, ofredande och förolämpning. Med utgångspunkt från den moderna grundskolans sociala uppdrag syftar avhandlingen till att med kritisk ansats beskriva och analysera skolrelaterade polisanmälningars särart i samband med barns oönskade handlingar, med målet att begripliggöra vardagspraktikens intentionalitet. Det empiriska materialet består av skolrelaterade polisanmälningar från tio kommuner i Stockholms län för åren 2000–2010 med utgångspunkt från anmälningar där de brottsmisstänkta barnen är mellan 7–14 år. Anmälningarna har analyserats både kvantitativt och kvalitativt. Vidare består empirin av dokumentstudie av lag och förarbeten som rör skollagstiftning samt läroplaner mellan åren 1962 och 2010 samt intervjuer med rektorer. 
   En sammanfattad analys av resultaten visar att det finns stora lokala skillnader i hur rektorer bedömer om en handling ska polisanmälas och när (i relation till barns ålder) det anses vara lämpligt och effektivt att göra polisanmälningar. Rektorer polisanmäler inte enbart för att de anser att det är brottsförebyggande utan även för att få socialtjänsten och föräldrar att inse att deras barn behöver hjälp. Även föräldrar gör polisanmälningar i de yngre åldrarna i urvalet när deras barn blivit utsatta för mobbning som de anser att skolan inte gjort tillräckligt för att förhindra. Trots stora skillnader i anmälningspraktiken visar avhandlingen även på mönster. Det visar sig att det de flesta polisanmälningar bland barnen 7–14 år har gjorts i så kallade resursskolor/resursenheter som dels vanligen har ett nära samarbete med socialtjänsten och dels är särskilt anpassade för barn med olika beteendeproblem. Även skolor med lägre meritvärden har fler polisanmälningar per barn än skolor med högre meritvärden.
   Förutom att anmälningarna används som ett sätt att påkalla socialtjänstens uppmärksamhet efter att flera anmälningar kring oro för det barn som skapat ordningsproblem i skolan har gjorts används också argumentet att polisanmälningarna har en brottsförebyggande effekt när barnen är under 12 år. Då det inte finns studier som stödjer sådana utgångspunkter är det Anne-Lies ambition är att fortsätta studera skolan och polisanmälningar och då med fokus på effekterna av anmälningar för barnen.

Anne-Lie medverkar i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Rätt och utsatthet, vid Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet. Syftet med miljön är att främja och utveckla rättsvetenskaplig och gränsöverskridande forskning inom ämnen med anknytning till Rätt och utsatthet samt att främja utbyte mellan akademisk forskning och praktisk tillämpning. Vidare är hon del av barnforskningsmiljön vid institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitetet i Växjö.

Anne-Lie har också varit projektledare och utvärderat projekt om samverkan mellan polis, skola och socialtjänst med fokus på unga lagöverträdare i Stockholm.  På uppdrag av Polismyndigheten i Stockholms län har uppdraget inneburit utvecklings- och uppföljningsarbete avseende socialtjänsten och polisens förstärkta samarbete i form av Sociala insatsgrupper enligt SOU 2010:15. Hon har även genomfört och handlett utvärderingar av samverkansprojektet Skarpnäckslyftet i stadsdelen Skarpnäck i Stockholm. Ytterligare ett uppdrag hos Polismyndigheten i Stockholm har varit att i ett pilotprojekt implementera de första Sociala insatsgruppsverksamheterna (SIG) med vilka syftet var att, genom förstärkt samverkan mellan bland annat polis, socialtjänst, skola och föräldrar, förhindra att barn och unga rekryteras till kriminella grupperingar.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-05-22.

Pressbild

Anne-Lie Vainiköppnas i nytt fönster

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Petter Strömberg om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade