Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Bild Anne-Lie vainik

Anne-Lie Vainik

Institutionen för socialvetenskap, Uppdragsutbildningsenheten

Titel:

Doktorand 

Telefon:

076-636 50 12 

Fax: 08-555 051 65 (Sköndal)

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Forsknings- och undervisningsområden

Anne-Lie Vainik är doktorand, knuten till Linnéuniversitet i Växjö. Anne-Lie har sedan 1997 i huvudsak ägnat sig åt praktiskt socialt arbete, både med unga lagöverträdare och unga brottsoffer med fokus på påföljdssystemet för lagöverträdare. På Institutionen för socialvetenskap har Anne-Lie arbetat som biträdande prefekt, studierektor, studiekonsulent, amanuens och forskningsassisten samt varit kursansvarig för praktik- och juridikkurserna i grundutbildningen.

Anne-Lie har undervisat i juridik med fokus på socialrätt samt relationen straffrätt och socialrätt inom påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Som forskningsassistent har Anne-Lie ur ett organisationsteoretiskt perspektiv studerat samverkan mellan myndigheter när barn riskerar att fara illa. Anne-Lies särskilda kompetensområde inom påföljdssystemet för unga lagöverträdare är, förutom relationen straffrätt och socialrätt, interaktion och samverkan mellan socialtjänst, polismyndighet och skola och bedömning av risk och skyddsfaktorer vid normbrytande beteende i barndomen. Vidare har Anne-Lie som forskningsassistent studerat nationella och internationella bedömningsinstrument för arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd, samt social utsatthet med fokus på kommuners arbete och förhållningssätt till hemlöshet och bostadslöshet.


Aktuell forskning

Doktorand vid Linnéuniversitetet i Växjö, institutionen för socialt arbete. I sin forskning utgår Anne-Lie från grundskolan som senmodernt samhällsprojekt. Studiens övergripande syfte är att förstå hur grundskolor handskas med rapporteringar till polis i samband med ordningsproblem som lett till hot och våld. Detta med fokus på brottsmisstänkta barn 7-14 år. Det vill säga barn som ännu ej uppnått straffbarhetsålder. Mer specifikt belyses hur polisanmälningar kommer till användning i den dagliga praktiken. Grundskolan utgör ingen fredad zon för den straffrättsliga regleringen för vad som i lag är föreskrivet som brott, oavsett ålder på den misstänkte. Grundtanken i svensk rätt är dock att ansvaret för att vidta lämpliga åtgärder mot barn och ungdomar som begår brott i första hand vilar på socialtjänsten och inte på rättsväsendet och att detta i synnerhet gäller de yngre barnen. En polisanmälan mot en brottsmisstänkt 11-åring kan därmed antas ha andra motiv än straffrättsliga. Genom att studera förarbeten och lag från grundskolans upprättande 1962 till och med 2010 studeras den skolpolitiska synen rörande grundskolans samarbete med polisen och bruk av polisanmälningar vid våld- och hotsituationer. Vidare studeras hur anmälningspraktiken beskrivs mellan åren 2000-2010 i polisens register. Också detta med utgångspunkt från brottsmisstänkta barn i ålder 7-14 år. Genom intervjuer med rektorer undersöks även vad som kan sägas bli avgörande för om en polisanmälan om hot och/eller våld görs eller inte och på vilket vis hänsynen till principen om barnets bästa framträder hos rektorerna i relation till hot och våld i vardagspraktiken.

Medverkar i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Rätt och utsatthet, vid Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet. Syftet med miljön är att främja och utveckla rättsvetenskaplig och gränsöverskridande forskning inom ämnen med anknytning till Rätt och utsatthet samt att främja utbyte mellan akademisk forskning och praktisk tillämpning.

På uppdrag av Polismyndigheten i Stockholm län genomför Anne-Lie ett utvecklings- och uppföljningsarbete under 2011 avseende socialtjänsten och polisens förstärkta samarbete i form av Sociala insatsgrupper enligt SOU 2010:15. Handleder utvärdering av samverkansprojektet Skarpnäckslyftet i stadsdelen Skarpnäck i Stockholm. Projektet har fokus på barn och unga i Skarpnäck.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-03-06.

Pressbild

Anne-Lie Vainiköppnas i nytt fönster

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Petter Strömberg om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade