Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vårdetik med livsåskådningsvetenskap

Forskningsämnets historia på Ersta Sköndal Bräcke högskola

Forskning i vårdetik har bedrivits vid Ersta Sköndal Bräcke högskola sedan 1988. Forskningsämnet byggdes upp i samarbete med etikämnet vid teologiska institutionen, Uppsala universitet och Ersta vårdetiska institut. Vi samverkar fortlöpande med teologiska institutionen. Fram till 2003 var Ersta vårdetiska institutet en självständig enhet inom Ersta diakonisällskap. Numera utgör vårdetik med livsåskådningsvetenskap ett eget forskningsämne inom institutionen för vårdvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Vårdetikens plats i samhället

Det finns ett starkt intresse i samhället av att få vårdetiska frågeställningar belysta. Flera skäl samverkar till det, framsteg på det medicin-tekniska området ställer människor inför helt nya valsituationer; patientens rättigheter har stärkts och ger nytt stoff åt en diskussion om etiska krav och skyldigheter; den demografiska utvecklingen har lett till ett allt större vård- och omsorgsbehov hos en åldrande befolkning, samtidigt som det samhällsekonomiska utrymmet är begränsat; prioriteringsdiskussioner kommer allt oftare på dagordningen; yrkesetiska spörsmål får mot bakgrund av detta förnyad aktualitet.

Som forskningsämne omfattar vårdetik ett brett spektrum av frågor inom medicinens, vårdens och delar av det sociala arbetets område. Vårdetik kan ses som ett paraplybegrepp för etiska aspekter på allt slags människovård.

I vårdetik studeras både praktiska problem i vårdens vardag och teoretiska frågor. Grovt sett omfattar ämnesområdet frågeställningar inom följande delområden:

  • centrala etiska begrepp, till exempel autonomi och integritet, beroende och oberoende, värdighet, hälsa och livskvalitet
  • sambandet mellan etik och politik, till exempel frågor om rättvisa och prioriteringar
  • frågor om relationen mellan etisk och rättslig normering
  • förhållandet mellan den som behöver respektive den som ger behandling, vård eller omsorg
  • yrkesetiska frågor inom medicin, vård, omsorg och socialt arbete.Frågeställningar inom vartdera delområdet kan studeras ur ett deskriptivt, normativt eller metaetiskt perspektiv.

Vårdetiskt seminarium

Navet i vår forskningsverksamhet utgörs av ett aktivt arbetande seminarium med sammanträden varannan till var tredje vecka. Syftet är i första hand att bereda doktorander, licentiander samt magisterstuderande tillfälle att ventilera avhandlingstexter/uppsatsutkast. Här granskas även texter i vardande av etablerade forskare.

Deltagarna i seminariet hör dels till Ersta Sköndal Bräcke högskola dels till andra lärosäten som har vårdetik på agendan. Forskarna företräder sammantaget både bredd och djup. De forskar exempelvis i frågor som rör vårdens kunskapsvillkor, hemmets etik, etisk kompetens i vårdprofessioner, yrkesetik, dygdeetik, livsåskådningars betydelse i demensvård, den palliativa vårdens etik samt djurens roll i vård och rehabilitering.

Den som vill veta mera om forskningsseminariet kan vända sig till forskningsledaren
Gunilla Silfverberg, tel. 555 050 48.

Pågående projekt inom vårdetik med livsåskådningsvetenskap

Avslutade projekt inom vårdetik med livsåskådningsvetenskap

Senast uppdaterad: 2017-01-24.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade